Având în vedere prevederile Legii nr. 287/2010 a bugetului asigurǎrilor sociale de stat pe anul 2011, publicatǎ în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.  880/28.XII.2010 şi ale Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicatǎ în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852/20.XII.2010, vă comunicăm următoarele:

     1.  Potrivit art. 102 alin.(1) din Legea nr. 263/2010, începând cu 1 ianuarie 2011 valoarea punctului de pensie este de 732,8 lei.

     2. În aplicarea prevederilor art. 33 alin. (5) din Legea nr. 263/2010, câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011, potrivit art. 15 din Legea nr. 287/2010, este de  2.022 lei.

     3. În conformitate cu prevederile art. 27 alin.(3) din Legea nr. 263/2010 şi ale art. 17 alin.(1) din Legea nr. 287/2010, pentru anul 2011 cotele de contribuţie de asigurǎri sociale se stabilesc dupǎ cum urmeazǎ:

- pentru condiţii normale de muncă    :       31,3   %   

- pentru condiţii deosebite de muncă  :       36,3   %   

- pentru condiţii speciale de muncă    :       41,3   % .

 

3.1. Cota contribuţiei individuale de asigurări sociale, datorată potrivit art. 31 alin. (2) din Legea nr. 263/2010, este de 10,5%, indiferent de condiţiile de muncă.

Cotele prevǎzute la pct. 3 şi 3.1 se aplicǎ începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2011.

3.1.1. Conform art. 17 alin.(2) din Legea nr. 287/2010, coroborat cu art. 43 alin.(3) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în cota de contribuţie individuală de asigurări sociale este inclusă şi cota de 3% aferentă fondurilor de pensii administrate privat. Cota de 3% se aplicǎ începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2011.

3.2. Diferenţa dintre cotele de contribuţie de asigurări sociale aprobate prin lege, funcţie de condiţiile de muncă, şi cota de contribuţie individuală de asigurări sociale se suportă de angajator.

           4. Potrivit prevederilor art. 33 şi 34 din Legea nr. 263/2010, la stabilirea plafonului maxim al bazei de calcul a contribuţiei de asigurǎri sociale se are în vedere valoarea corespunzǎtoare a de cinci ori câştigul salarial mediu brut, respectiv 10.110 lei.

          5. În conformitate cu prevederile art. 36 din Legea nr. 263/2010, nivelul minim al venitului lunar asigurat înscris în declaraţia individualǎ de asigurare sau în contractul de asigurare socialǎ este de 708 lei, iar nivelul maxim de 10.110 lei .

     6. Conform prevederilor art. 16 din Legea nr. 287/2010, cuantumul ajutorului de deces prevăzut de Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte astfel:

a)   în cazul decesului asiguratului sau pensionarului:  2.022  lei;

b)   în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului: 1.011 lei.

7. Începând cu data de 1 ianuarie 2011, cuantumul indemnizaţiei pentru însoţitor, în cazul pensionarilor de invaliditate încadraţi în gradul I de invaliditate, drept ce se acordǎ potrivit prevederilor art. 77 alin.(1) din Legea nr. 263/2010, este în cuantum egal cu 80% din valoarea unui punct de pensie, stabilitǎ în condiţiile legii, respectiv 587 lei.

        8.  Indicele  de corecţie  utilizat la determinarea punctajului realizat în sistemul public de pensii de către participanţii la fondurile de pensii administrate privat, pentru lunile în care aceştia contribuie la aceste fonduri, stabilit conform dispoziţiilor art. 151 din Legea nr. 411/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  este următorul:

începând cu luna ianuarie 2011 : (31,3 puncte procentuale – 3 puncte procentuale) / 31,3 puncte procentuale = 0, 90415